Πρεμιέρα μερικής επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της Λάρισας με ανακοινώσεις

Μόνο με την προσέλευση δικηγόρων άνοιξαν σήμερα τα δικαστήρια της πόλης της Λάρισας και μόνο για υποθέσεις συναινετικών προσημειώσεων σε ειρηνοδικεία και πρωτοδικεία όπως επίσης και σχετικά με διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων που αφορούν αναγκαστικής προσημείωσης συντηρητικές κατασχέσεις και εξάλειψης προσημείωσης έως τα πρωτοδικεία.

Η είσοδος για το κοινό απαγορεύεται. Αυστηρά τα μέτρα προστασίας τα οποία λαμβάνονται. Σύμφωνα με πληροφορίες το δικαστικό μέγαρο της Λάρισας θα είναι ανοιχτό για το κοινό μετά τις 15 Μαΐου. Έκτακτες ανακοινώσεις για τα μέτρα προστασίας και οδηγίες για την ασφαλή διενέργεια δικαστικών πράξεων εξέδωσε το Ειρηνοδικείο της Λάρισας.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οδηγίες για την ασφαλή διενέργεια δικαστικών πράξεων στο Ειρηνοδικείο Λάρισας από τον Διεθύνοντα κ. Θεοδωράκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 27.4.2020
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ.πρωτ.122

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη το έβδομο άρθρο της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26804/25.4.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης, αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας, ειδικά δε για την προστασία των προσώπων στο χώρο του Ειρηνοδικείου Λάρισας

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

1. Οι μεταβαίνοντες στο Ειρηνοδικείο Λάρισας, στους χώρους και τα γραφεία αυτού, να φορούν οπωσδήποτε μάσκα. Η χρήση μάσκας είναι επιβεβλημένη για όλους, Ειρηνοδίκες, Γραμματείς, Δικηγόρους, διαδίκους ή τρίτους.

2. Οι εισερχόμενοι στο χώρο προ των γραφείων να χρησιμοποιούν τα αντισηπτικά που είναι διαθέσιμα εκεί.

3. Οι δικηγόροι συνιστάται, πριν την προσέλευσή τους, να έρχονται σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο, για ενημέρωση και καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

4. Τρίτοι, αναφορικά με θέματα που δεν σχετίζονται με αυτά για τα οποία επετράπη η λειτουργία των Ειρηνοδικείων, δεν εισέρχονται στο χώρο του Ειρηνοδικείου χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με τον αρμόδιο Γραμματέα. Προς τούτο γίνεται υπόδειξη και από το φύλακα της εισόδου του κτιρίου με τον οποίο διατηρεί τηλεφωνική επαφή η Γραμματεία.

5. Η είσοδος στους χώρους και στα γραφεία του Ειρηνοδικείου να γίνεται ανά άτομο μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

6. Να τηρείται απαρέγκλιτα η απόσταση μεταξύ των φυσικών προσώπων κατ΄ελάχιστον 1,5 μέτρα.

7. Ο ανώτατος αριθμός εισερχομένων στους χώρους του Ειρηνοδικείου δεν υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 10 τ.μ.

8. Για κάθε ανακύπτον ζήτημα επιλαμβάνεται ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας.

9. Εφόσον συντρέχει περίπτωση τα μέτρα θα βελτιώνονται και θα αναπροσαρμόζονται.
.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ιωάννης Θεοδωράκης
Ειρηνοδίκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 28.4.2020
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ.πρωτ.123

ΠΡΟΣ: Τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

Ενόψει του άρθρ. 17 ν. 4684/2020 και της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ 26804/25.4.2020 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

1) Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης, με έγγραφη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4864/2020.

2) Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ΄ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.

3) Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, θα παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

4) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, τις οποίες κρίνει κατά περίπτωση ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας. Σε περίπτωση έγκρισης κατάθεσης αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας αιτήματα για χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών θα εξυπηρετούνται δίχως την κοινοποίηση της αίτησης.

5) Δεν θα συζητούνται προσωρινές διαταγές υπερχρεωμένων.

6) Οι πολιτικές υποθέσεις οι οποίες ματαιώνονται λόγω της αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Αθηνών μεταφέρονται, μετά την οριστική λήξη της αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου, σε επόμενη συνεδρίαση κατόπιν κλήσεως του επιμελέστερου διαδίκου, πλην των υποθέσεων νέας τακτικής του Ειρηνοδικείου, οι οποίες θα μεταφέρονται σε νέα συνεδρίαση οίκοθεν, μετά την οριστική λήξη της αναστολής λειτουργίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα γνωστοποιηθέντα με προηγούμενο από 16.3.2020 έγγραφό μας.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ιωάννης Θεοδωράκης
Ειρηνοδίκης